Projekti ENERJ

Sektori i ndërtesave publike ka një potencial të madh për kursimin e energjisë. Sidoqoftë, në vitet e fundit shkalla e përmirësimit në sektorin e ndërtimit ka qenë shumë e ulët, dhe ndërtesat publike nuk janë përjashtim.

TAktivitetet e projektit ENERJ synojnë të mbështesin qeveritë lokale në arritjen e objektivave të efiçiencës së energjisë në stokun e tyre të ndërtesave bashkiake nëpërmjet "veprimeve të përbashkëta" në një qasje të qeverisjes me shumë nivele. Veprimet e përbashkëta kanë për qëllim që autoritetet e shumta lokale të bashkojnë forcat për zbatimin e qëllimeve të tyre të përmirësimit të energjisë në nivel të centralizuar, duke optimizuar burimet dhe duke rritur eficiencën.

ENERJ përqendrohet në kushtet juridike, teknike dhe ekonomike për veprimet e përbashkëta të suksesshme, duke ngritur vetëdijen për vlerën e shtuar dhe propozimin e procedurave për thjeshtimin e vendimmarrjes, hartimin dhe implementimin e veprimeve pilot.

Project Enerj

Platforma webGIS

image2
web platform
Body

Platforma webGIS

Platforma e internetit ENERJ është projektuar për të ndihmuar autoritetet lokale dhe ndërmarrjet të jenë në dijeni të karakteristikave energjetike të ndërtesave publike lokale dhe veprimeve që autoritetet lokale kanë zotuar të ndërmarrin, të tilla si ato të përfshira në Planet e tyre të Veprimit për Energji të Qëndrueshme (SEAPs).

Platforma web i jep akses dy bazave të dhënave:

  • baza e të dhënave të karakteristikave energjetike të ndërtesave publike;
  • baza e të dhënave për veprimet e përmirësimit të energjisë të përfshira në SEAPs.
Subscribe to